Darllen ar y Cyd yn ehangu ledled y wlad o ganlyniad ariannu hael gan y Loteri Genedlaethol

Elusen genedlaethol i leihau ynysiad cymdeithasol, a helpu pobl a phroblemau iechyd meddwl a dementia trwy grwpiau darllen.

Mae The Reader, elusen genedlaethol gyda’r ddiben o gynnal cymdeithas iachach a chryfach trwy raglen Darllen ar y Cyd dan arweiniad gwirfoddolwyr, wedi derbyn £850, 000 o arian Lotri Genedlaethol gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae The Reader yn dwyn pobl ynghyd trwy Ddarllen ar y Cyd – model syml sy’n creu effaith gadarnhaol ar gyfer pobl sy’n byw ag ynysu cymdeithasol, materion iechyd meddwl neu ddementia. Gyda straeon a cherddi yn cael eu darllen ar lafar, mae ein grwpiau darllen wythnosol yn creu awyrgylch cyfeillgar a chroesawgar ble gellid rhannu syniadau a sylwadau. Gall aelodau’r grŵp ddarganfod ystyr personol yn y llenyddiaeth, gwella eu lles emosiynol, ac adeiladu cysylltiadau cymdeithasol gydag eraill, gan greu cymunedau cryfach a mwy cefnogol.

Mewn arolwg diweddar o brosiectau yn Llundain, Bristol ac ar draws y Gogledd-orllewin, adroddodd dros 90% o wirfoddolwyr The Reader fod eu profiadau o arwain grwpiau Darllen ar y Cyd wedi gwella eu lles personol, magu ymdeimlad o gyflawniad a gwneud iddynt deimlo’n fwy cysylltiedig â phobl eraill. Yn ogystal, mae 93% o bobl yn teimlo’n well ar ôl mynychu sesiwn Darllen ar y Cyd a 91% yn ddweud bod eu hyder a sgiliau cyfathrebu wedi gwella. Dywedodd un aelod o grŵp: “Mae’r grwpiau darllen yn fath o feddyginiaeth wahanol a trwyddynt dwi ‘di dod yn ôl i fywyd.”

Bydd grant y Loteri Genedlaethol yn rhedeg dros dair blynedd i gryfhau llwyfannau digidol, sianeli cyfathrebu ac adnoddau bydd yn helpu’r elusen gyrraedd mwy o bobl. Bydd hyn hefyd yn galluogi The Reader i recriwtio, hyfforddi a chefnogi dros 700 o wirfoddolwyr, yn ogystal â grymuso’r rhwydwaith bodianol ar draws gwahanol rannau o’r DU, i greu a thyfu cymunedau lleol a chefnogol ar gyfer pobl o bob oed a chefndir.

Trwy ddatblygu modelau newydd o bartneriaeth, bydd y prosiect yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol sefydledig, megis The Bromley by Bow Centre, i sefydlu Darllen ar y Cyd yn eu gwasanaethau. Bydd The Reader yn dwyn Darllen ar y Cyd i’r rheini gall elwa fwyaf o’r cymorth cymdeithasol ac emosiynol gan ddarparu grwpiau wythnosol iddynt trwy weithio’n agos gyda meddygon teulu lleol, a gwasanaethau cymunedol, iechyd a llyfrgelloedd.

Dywedodd Jane Davis, Cyfarwyddwr The Reader: “Rydym wrth ein bodd i dderbyn arian y Loteri Genedlaethol, sydd yn fuddsoddiad mewn Darllen ar y Cyd a hefyd yn y bobl bydd yn arwain y mudiad hwn. Pobl sy’n gwneud i’r peth rhyfeddol hwn ddigwydd pan maent yn eistedd a darllen gyda’i gilydd. Cawsom ein hysbrydoli i roi gwirfoddolwyr yn flaenorol gan brosiect yn Merseyside a ariennid gan y Gronfa Loteri Fawr rhai blynyddoedd yn ôl, ac mae’n weddus yn awr, y bydd y grant hwn yn ein galluogi i wneud hyn ar draws y DU. “

Dywedodd Joe Ferns, Cyfarwyddwr Cyllid y DU ar gyfer y Gronfa Loteri Fawr: “Mae’r ymchwil a gynhaliwyd gan The Reader yn dangos y gwahaniaeth gall Darllen ar y Cyd cael ar gyfer gwirfoddolwyr ac aelodau grŵp, a dyma pam yr ydym yn falch i ariannu’r prosiect hwn i ehangu ledled y DU. Bydd yn rhoi cyfle i bobl wella eu sgiliau cymdeithasol a byw bywydau hapusach.

“Dan arweiniad nifer helaeth o wirfoddolwyr, bydd y prosiect hwn yn gwneud gwahaniaeth hanfodol i gymunedau, gan ddod â phobl o bob oed a chefndir at ei gilydd i feddwl yn wahanol a chael profiad o antur newydd drwy lygaid rhywun arall.”

Yn 2011, dechreuodd The Reader ar brosiect pum mlynedd, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, a wnaeth hyfforddi dros 280 o wirfoddolwyr i ddod â Darllen ar y Cyd i 2243 o bobl hŷn mewn cartrefi gofal a lleoliadau cymunedol ar draws Merseyside. Pan ddaeth y prosiect i ben mynegodd dros 80% o wirfoddolwyr eu bwriad i barhau i ddarllen gyda phobl hŷn yn eu cymunedau lleol. Yr angerdd ac ymrwymiad personol hwn gan wirfoddolwyr i greu effaith cymdeithasol cadarnhaol yn eu cymunedau eu hunain sydd wedi gosod y sylfaen i ni newid The Reader i fodel dan arweiniad gwirfoddolwyr, a datblygu system cymhorthi wirfoddolwyr bydd yn cael eu cynyddu gan y buddsoddiad digidol hwn a’i gyflwyno ledled y wlad.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ddarllen ar y Cyd neu sut y gallwch wirfoddoli, gwelwch https://www.thereader.org.uk/

Share this page: